POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w dniu 25 maja bieżącego roku zacznie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej jednolite prawo ochrony danych osobowych w skrócie zwane RODO. Prawo to nakłada na firmy i instytucje publiczne obowiązek informowania swoich klientów o ich danych osobowych będących w posiadaniu tychże podmiotów jak również sposobu(ów) ich wykorzystywania.
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
-zawarcia i realizacji umowy o nauczanie języka obcego (podstawa prawna: art.6 ust. 1 b) RODO
-wystawianie i przechowywanie rachunków, paragonów oraz dokumentów księgowych
-informowania o zmianach w organizacji pracy szkoły ( zamiana planu,przerwy w nauczaniu, itp.)
-ustalaniu czasu konsultacji, zajęć indywidualnych
-informowaniu Państwa o postępach w nauce
-informowaniu Państwa o ofertach, promocjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez naszą szkołę
-występowaniuna drogę sądową w kwestiach spornych
-wykorzystywaniuwizerunku w celach informacyjno-promocyjnych na stronieinternetowejszkoły,fanpage'u orazpapierowych formach reklamowych(ulotki,plakaty, itp.)
-obsługi dziennika elektronicznego oraz innych dokumentów ewidencjonujących postępy w nauce

Wszystkiewyżej wymienione działania prowadzimy w oparciu o zgody na przetwarzanie danych osobowych.

MONITORING W ARROW SJOW

W sekretariacie szkoły znajduje się kamera rejestrująca obraz ruchomy, która swoim zasięgiem obejmuje również okienko obsługi klienta.Rejestracja na na celu wyłącznie bezpieczeństwo znajdujących się w pomieszczeniu osób oraz mienia. Nagrania przechowywane są przez okres 3 dni a następnie bezpowrotnie usuwane. Przed skasowaniem nagrania nie są przeglądane, chyba że w trakcie rejestracji zaistniało zdarzenie o charakterze przestępczym. Utrwalony wizerunek nie jest udostępniany osobom trzecim ani innym podmiotom gospodarczym. Zapis z monitoringu może być udostępniony organom ścigania oraz innym instytucjom państwowym mającym uprawnienia do podejmowania tego typu działań wyłącznie na żądanie złożone w formie pisemnej.
MogąPaństwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:
-sprostowanie (poprawienie) swoich danych
  -usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach
internetowych
-ograniczenieprzetwarzania ( wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie
danych - stosownie do złożonego wniosku)
-dostępdo danych ( o informację o przetwarzanych przez nas danych orazkopię danych


Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek bezpośrednio w sekretariacie szkoły, dzwoniąc do nas pod numer+48 34 363 63 63 lub wysyłając maila na adres: arrow.szkola@wp.pl.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku,możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych przypadkach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa
wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Nasze dane kontaktowe:

ARROW Szkoła Języków Obcych, ul.Brzozowa 2/8, 42-200 Częstochowa.

Tel.+48 34 363 63 63,
e-mail: arrow.szkola@wp.pl
Kreator stron www - szybka strona internetowa